Αθλητικός Ιππικός Όμιλος «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΒΟΥΚΕΦΑΛΟΣ»

(Κορωπί)

Τέρμα οδού Φλέμινγκ – Κορωπί
ΤΗΛ. 6938 670700
www.alexander-bucephalus.com